Ρόλοι & ευθύνες στη διαχείριση κινδύνων

Παρακάτω, αναλύονται  οι ρόλοι και οι ευθύνες του προσωπικού το οποίο εμπλέκεται στη Διαχείριση Κινδύνων του έργου.

Συνίσταται η παρακάτω ανάλυση να συμπεριλαμβάνεται είτε αυτούσια στο Σχέδιο Διαχείρισης των Κινδύνων του συγκεκριμένου έργου, είτε ως παραπομπή σε πάγια πολιτική της εταιρείας [Organisational Process Assets (OPAs)] όπου και θα περιγράφεται!

Ο Αναφέρων τον Κίνδυνο (Risk Originator)

Ο αναφέρων τον κίνδυνο (risk originator) εντοπίζει έναν κίνδυνο και τον αναφέρει στον Υπεύθυνο Συντονιστή, και επομένως είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό κινδύνων, την τεκμηρίωσή τους και την υποβολή του Εντύπου Αναφοράς Κινδύνου στον Υπεύθυνο Συντονιστή προς επισκόπηση.

Υπεύθυνος Συντονιστής

Ο Υπεύθυνος Συντονιστής είναι υπεύθυνος για:

  • Την επισκόπηση όλων των Εντύπων Αναφοράς Κινδύνου που υποβάλλονται από τους αναφέροντες τους κινδύνους (risk originators)
  • Την καταχώριση όλων των κινδύνων στο Μητρώο Καταγραφής Κινδύνων
  • Την παρουσίαση των εντοπισθέντων κινδύνων και των προτεινόμενων ενεργειών στην Καθοδηγητική Επιτροπή Έργου
  • Την κοινοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται από την Καθοδηγητική Επιτροπή Έργου στα άτομα στα οποία ανατίθενται οι προληπτικές ενέργειες/ενέργειες αντιμετώπισης
  • Την παρακολούθηση της προόδου των προληπτικών ενεργειών/ ενεργειών αντιμετώπισης που έχουν ανατεθεί, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προληπτικών ενεργειών/ ενεργειών αντιμετώπισης που εκτελούνται.

Καθοδηγητική Επιτροπή Έργου

Η Καθοδηγητική Επιτροπή Έργου είναι υπεύθυνη για:

  • Την επισκόπηση όλων των κινδύνων που παρουσιάζονται από τον Υπεύθυνο Συντονιστή
  • Την ανάθεση ενεργειών πρόληψης κινδύνων/ ενεργειών αντιμετώπισης.

Ομάδα Έργου

Τα μέλη της Ομάδας Έργου είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση όλων των ενεργειών που τους ανατίθενται από την Καθοδηγητική Επιτροπή Έργου.

Παρατήρηση:

Η παραπάνω ανάλυση είναι σύμφωνα με το πρότυπο PRINCE-2. H μόνη διαφόρά που υπάρχει σε σχέση με το πρότυπο του PMI είναι ο επιπλέον καθορισμός του Risk Manager, ο οποίος είναι εσωτερικός ή εξωτερικός του έργου.

Advertisements
About

Teaching is a passion Research is the means to facilitate the passion

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Project Management
One comment on “Ρόλοι & ευθύνες στη διαχείριση κινδύνων

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

We know how to do it!
Passing the PMI/PMP exams, that's the easy part..... scoring proficient in all five process groups, that is quite a challenge!
Follow It's all about Project Management…. on WordPress.com
Follow me on Twitter

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Categories
OPEC Oil Price (click on image below)
brent.oil_
%d bloggers like this: